Теми по химия за кандидат-студенти в МУ-Пловдив

Теми по химия за МУ-Пловдив

Теми по химия за кандидат-студенти в МУ-Пловдив

Всички теми по химия са написани конкретно по конспекта на МУ-Пловдив. Всички теми по химия са съобразени със задачите за изпита. Примерна част от тема можете да видите тук.

Конспект по химия за МУ-Пловдив

 1. Химична връзка
  1. 1.1. Ковалентна връзка – същност, видове и характерни особености.
  2. 1.2. Междумолекулни взаимодействия. Водородна, йонна и метална връзка.
 2. Оксиди
  1. 2.1. Състав и строеж на оксидите. Видове оксиди.
  2. 2.2. Химични свойства на оксидите.
 3. Хидроксиди
  1. 3.1. Класификация, химичен състав и строеж на хидроксидите. Получаване на хидроксиди.
  2. 3.2. Химични свойства на хидроксидите.
 4. Оксокиселини
  1. 4.1. Химичен състав и строеж на оксокиселините.
  2. 4.2. Химични свойства на оксокиселините.
 5. Соли
  1. 5.1. Класификация на солите. Получаване.
  2. 5.2. Строеж и химични свойства на солите.
 6. Окислително-редукционни процеси
  1. 6.1. Същност на окислително-редукционните процеси. Окислители и редуктори- примери.
  2. 6.2. Окислителни и редукционни свойства на елементите. Ред на относителна активност на металите.
 7. Скорост на химичните реакции
  1. 7.1. Зависимост на скоростта от концентрацията (Закон на действие на масите).
  2. 7.2. Зависимост на скоростта от температурата. Активираща енергия.
  3. 7.3. Катализа-видове. Механизъм на каталитичното действие. Ензимна катализа – строеж на ензимите. Механизъм на ензимното действие (ES и EP комплекси).
 8. Химично равновесие
  1. 8.1. Обратимост на химичните реакции. Химично равновесие и равновесна константа.
  2. 8.2. Фактори, влияещи върху химичното равновесие – температура, концентрация и налягане. Принцип на подвижното равновесие.
 9. Дисперсни системи
  1. 9.1. Истински разтвори – определение, видове. Механизъм и фактори, влияещи върху разтворимостта.
  2. 9.2. Свойства на истинските разтвори (парно налягане, температура на кипене и температура на замръзване). Осмоза и осмотично налягане.
  3. 9.3. Колоидно-дисперсни системи – строеж, свойства и стабилност.
 10. Теория на електролитната дисоциация
  1. 10.1. Същност. Механизъм на електролитната дисоциация при вещества с йонна и ковалентна връзка.
  2. 10.2. Степен на електролитна дисоциация. Силни и слаби елекролити. Фактори, влияещи върху дисоциацията на слабите електролити (примери с киселини, основи и соли).
  3. 10.3. Дисоциация на водата. Водороден показател (pH). Хидролиза на соли- видове и особености.

Целият конспект по химия за МУ-Пловдив можете да видите тук.