Задачи по химия за кандидат-студенти в МУ-Пловдив

Задачи по химия за МУ-Пловдив

Задачи по химия за кандидат-студенти в МУ-Пловдив

Задачи по химия за кандидат-студенти в  МУ-ПловдивЗадача 1: Дадена е алкална сол на карбоксилна киселина. От нея по подходящ начин изразете получаването на изопентан и представете бромирането на този алкан. Коя е карбоксилната киселина, чиято сол е дадена и как тази киселина ще взаимодейства с тионилхлорид и дибензиламин?

Задача 2: Представете взаимодействието на пропин с хипобромиста киселина. Може ли от новополученото съединение да се получи оксокарбоксилна киселина? Изразете химичните свойства на тази киселина.

Задача 3: От 1,2-дибромопропан да се получи 2-бромопропан и как полученото съединение ще реагира с вода и амоняк?

Задача 4: Може ли от въглехидрат с обща формула С6Н12О6 да се получи бензен и ацетофенон?

Задача 5: Сулфацилът представлява N-ацетилно производно на сулфонамидната част в молекулата на сулфаниламида. Да се синтезира от анилин и други подходящи реагенти.

Основни методи, които използвам в обучението със задачи:

  • Изграждане на логическо мислене;
  • Стимулиране на творческото мислене;
  • Аналогията, като основно средство за решаване на задачи с непознати химични съединения;
  • Индукция и дедукция.